Zásady zpracování osobních údajů

1. Bezpečí vašich osobních údajů je pro nás prioritou

V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) najdete informace o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme, navštívíte-li naše webové stránky nebo využijete-li našich on-line služeb.

2. Správce osobních údajů

Jsem Michaela Olivie Cusanová,

Přeučilova 2695/2

155 00 Praha 5

IČ: 73958981

Jsme správcem Vašich osobních údajů, které mi svěřujete, jste-li návštěvníkem akcí, terapií, odběratelem newsletteru, nebo návštěvníkem webu.

Budete-li mě chtít v průběhu zpracování údajů kontaktovat, můžete tak učinit prostřednictvím e-mailu michaela.cusanova@seznam.cz. nebo info@sensingbody.cz.

3. Rozsah osobních údajů a účely jejich zpracování

Poskytnutí veškerých osobních údajů je dobrovolné. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami svěříte a které jsou pro jednotlivé účely zpracování nezbytné.

ÚČAST NA AKCI

K umožnění účasti na semináři a/nebo individuální terapii (dále jen „Akce) (plnění smlouvy) nezbytně potřebujeme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, případně další fakturační údaje (například IČ).

K zajištění Vaší smysluplné a plnohodnotné účasti na Akci (plnění smlouvy) nezbytně potřebujeme v nutném rozsahu Vaše osobních údaje včetně zvláštních kategorií osobních údajů[*].

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení ještě po dobu běhu promlčecích lhůt prodloužených o jeden (1) rok, pokud příslušné právní předpisy nestanoví delší dobu k jejich uchování, nebo jsme v konkrétních případech neuvedli dobu jinou.

Vaše osobní údaje nepředávám žádné jiné straně a třetím osobám s výjimkou, pakliže to není individuálně sděleno, kdy v průběhu semináře se uskuteční skupina, kde všichni účastníci souhlasí se vzájemným sdílením svých kontaktů. 

ZASÍLÁNÍ OBJEDNANÉHO MAGAZÍNU / NOVINEK

K zasílání objednaného magazínu a/nebo novinek nezbytně potřebujeme Váš e-mail (plnění smlouvy).

Váš e-mail budeme zpracovávat po dobu, po kterou budeme provozovat zasílání magazínu / novinek, resp. dokud neuplatníte právo na ukončení zasílání elektronických zpráv.

V případě zneplatnění Vaší e-mailové adresy, kdy nebude možné elektronické zpravodaje doručovat na Vámi zadanou adresu, vyřadíme Vaše osobní údaje z evidence pro tento účel do jednoho (1) roku od zjištění uvedeného stavu.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Jste-li naším zákazníkem (účastníkem pořádaných akcí), Vaše osobní údaje v rozsahu fakturačních údajů nezbytně potřebujeme k tomu, abychom splnili svou zákonnou povinnost vystavování a evidence daňových dokladů (zákonná povinnost).

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu stanovenou právními předpisy pro jednotlivé druhy zpracování v rámci tohoto účelu.

MARKETING

Váš e-mail využíváme také za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení (oprávněný zájem).

V případě, že jste naším zákazníkem, můžeme využívat Váš e-mail pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se našich vlastních obdobných výrobků nebo služeb, i bez Vašeho výslovného souhlasu. 

Odběr veškerých našich obchodních sdělení (e-mailů s inspirací, novinkami, nabídkou produktů a služeb) můžete kdykoli ukončit pomocí odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu nebo jednoduchým e-mailem adresovaným na info@sensingbody.cz s textem „Nechci emaily.“

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu pěti (5) let.

4. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Přijali jsme a udržujeme veškerá dostupná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5. Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mám přístup pouze já, Michaela Cusanová.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí osobní údaje ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

6. Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na území Evropské unie, primárně na území České republiky.

7. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou svých osobních údajů máte řadu práv. Budete-li chtít některého ze svých práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese info@sensingbody.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, tedy můžete nás vyzvat a my Vám ve lhůtě do 30 dnů sdělíme, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, z jakého důvodu a po jakou dobu.

Pokud shledáte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou z jakéhokoliv důvodu neaktuální či neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme nepřesné údaje či je nezpracováváme korektně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete jak rozsah zpracovávaných osobních údajů (například omezíte osobní údaje pouze na povinné údaje), tak účely zpracování (například souhlas původně udělený ke zpracování údajů pro účely účasti na Akci a zasílání novinek omezíte pouze na účel účasti na Akci, takže už Vám nebudeme zasílat novinky).

Pokud byste chtěli své osobní údaje přenést k někomu jinému, můžete využít své právo na přenositelnost a my Vám údaje ve lhůtě 30 dnů dodáme ve strojově čitelné podobě.

Máte také právo na výmaz (někdy označované jako právo být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje od sebe, ze svých systémů a záloh i ze systémů našich zpracovatelů. Na zajištění realizace Vašeho práva na výmaz potřebujeme alespoň 30 dnů. Vaším právem na výmaz není dotčena naše zákonná povinnost některé osobní údaje uchovávat po dobu stanovenou právními předpisy.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. V takovém případě budeme velice rádi, když se nejdříve obrátíte na nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

8. Mlčenlivost

Ujišťujeme Vás, že všichni, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, či by je zpracovávat mohli, jsou vázáni mlčenlivostí o těchto osobních údajích i bezpečnostních opatřeních, jejichž zpřístupnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu mezi námi a našimi zaměstnanci a spolupracovníky.

Zásady zpracování osobních údajů v tomto znění platí od 1. ledna 2021.

[*] údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu, údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.